BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykrycie przed operacją jąder niewyczuwalnych ma duże znaczenie dla chorego i chirurga. Odnalezienie podczas operacji niewielkiego jądra położonego wysoko w kanale pachwinowym lub w jamie brzusznej jest trudne, nawet długie poszukiwania mogą nie dać wyniku. Błędnie rozpoznaje się wtedy wrodzony brak jądra. Nie znalezione jądro po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach może ulec zmianom nowotworowym, a chorzy dopiero w okresie wyczuwalnego guza w jamie brzusznej lub przerzutów zgłaszają się do leczenia. Brothers i wsp. (8) opisali 5 chorych z nowotworem jądra śródbrzusznego. Chorzy byli wcześniej operowani z powodu wnętrostwa. Jądra podczas operacji nie znaleziono.

-1. Aortografia i arteriografia wybiórcza u mniejszych dzieci jest technicznie trudna do wykonania. Obraz tętnicy jądrowej może się nie uwidocznić. Domellóf i wsp. (15) są zdania, że badanie można wykonać u chłopców poniżej 6 r.ż. Obciążenie dziecka promieniami jonizującymi jest dość duże.

-2. Wenografia wybiórcza ma szersze zastosowanie, zwłaszcza u starszych chłopców. U młodszych, do lat 5, po stronie prawej jest trudna do wykonania. Zastawki żyły jądrowej mogą utrudniać spływ środka cieniującego i zniekształcać obraz żyły. Uwidoczniony zarys żyły jądrowej zakończonej splotem wiciowatym wskazuje na obecność i umiejscowienie jądra.

Leave a Reply