Badanie rentgenowskie

Około 2/3 chorych z częściowym kanałem przedsionkowo-komorowym nie ma objawów klinicznych wady. Objawy osłuchowe to szmer skurczowy jak w otworze typu ostiam secunclum. Na koniuszku serca można wysłuchać szmer niedomykalności zastawki przedsionkowo-komorowej lewej. W 20% przypadków występują objawy wzmożonego przepływu płucnego: częste infekcje płuc, duszność, szybkie męczenie się, opóźnienie rozwoju fizycznego oraz niewydolność krążenia.

Ryc. 5-40. Częściowy kanał przedsionkowo-komorowy. W świetle otworu typu oslium primum (zacieniowany) widoczny rozszczepiony płatek przedni zastawki przedsionkowo-komorowej lewej. Na prawo zarys zastawki trójdzielnej, poniżej zatoka wieńcowa.

Badanie rentgenowskie narządów klatki piersiowej wykazuje obraz zbliżony do tego w otworze wtórnym przegrody. Jako wyraz niedomykalności zastawki przedsionkowo-komorowej lewej widoczne jest powiększenie lewego przedsionka i lewej komory.

Leave a Reply