Chirurgiczna korekcja

Wyniki. Chirurgiczna korekcja wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego u niemowląt jest obarczona, mimo znacznej poprawy wyników, 2 -25% śmiertelnością operacyjną (2, 6, 9). Jest ona o połowę mniejsza u dzieci operowanych między 1 a 2 r.ż. (2, 3, 5, 9, 12). Wyniki hemodynamiczne po operacji są dobre,

ii podwyższone ciśnienie płucne wraca do normy (3, 6). Procent przeżyć odległych jest wysoki. Niektóre doniesienia podają ponad 90% pięcioletniego przeżycia po ¦operacji (2). W przypadkach, w których po operacji pozostaje znaczna niedomykalność zastawki przedsionkowo-komorowej lewej (ok. 1%), konieczna jest w późniejszym wieku reoperacja i wymiana zastawki (2, 6). Zaburzenia rytmu serca po operacji w postaci bloku całkowitego występują rzadko (1%) (13).

Leave a Reply