Groźne powikłanie

W przypadku uszkodzenia przewodu piersiowego, w czasie wydzielania przetrwałego przewodu piersiowego czy też t. podobojczykowej, w klatce piersiowej gromadzi się chłonka. Stwierdza się jej obecność w postaci opalizującego płynu wydobywającego się przez dren pozostawiony w klatce piersiowej. W następnych dniach, w miarę poszerzenia diety, płyn staje się mleczny, rozdzielając się w butelce na charakterystyczne warstwy. U noworodków i niemowląt jest to poważne powikłanie utrudniające prowadzenie pooperacyjne. U dzieci starszych wyleczenie uzyskuje się dietą, ograniczeniem płynów i odbarczeniem jamy opłucnej z gromadzącej się chłonki.

Groźne powikłanie, występujące w 0,2% chorych operowanych metodą Waldhau sena, stanowi martwica poszczególnych części kończyny górnej w wyniku niedokrwienia (3). Tętnica podobojczykowa była i jest używana do różnego typu zespoleń. U większości dzieci nie stwierdza się następstw jej odcięcia, sporadycznie jednak zmiany te występują, mimo że nie stosowano po stronie lewej żadnych wlewów dożyl-

nych i nie wykorzystawano naczyń do sprawdzania ciśnienia tętniczego ani żył- nego. Po stwierdzeniu w ukrwieniu kończyny najmniejszych odchyleń od normy rozpoczyna się podawanie heparyny, nacina się powięź mięśni w celu zmniejszenia obrzęku i poprawy krążenia oraz, jeżeli to możliwe, podejmuje próby odtworzenia ciągłości t. podobojczykowej, zespalając jej kikut z tętnicą szyjną bezpośrednio bądź za pomocą wstawki.

Po niepowikłanym przebiegu pooperacyjnym zwężenia cieśni aorty dzieci po 4-5-tygodniowym pobycie w szpitalu zostają wypisane do domu, pozostając pod opieką poradni kardiologicznych. Część chorych jest nadal leczona na oddziałach kardiologicznych wskutek zmian we wśierdziu, na zastawkach bądź wad towarzyszących. Niektóre niemowlęta w krótkim czasie po zespoleniu aorty są poddawane operacji w krążeniu pozaustrojowym w celu usunięcia wady serca uniemożliwiającej dalsze życie. Wyleczenie uzyskuje się u chorych z izolowanym zwężeniem cieśni aorty. Badania wykonywane okresowo w poradni wykazują u nich prawidłowy przepływ przez aortę.

Leave a Reply