NERW TWARZOWY

-11. NERW TWARZOWY193. Może dojść do jego ucisku pomiędzy palcami anestezjologa a gałęzią żuchwy, w wyniku czego pojawia się niedowład mięśni twarzowych. Opisywano uszkodzenie gałązki policzkowej nerwu twarzowego przez za mocno założony pasek przytrzymujący maskę twarzową doprowadza ono do upośledzenia funkcji mięśnia okrężnego ust.

-12. NERW ODWODZĄCY. Uszkodzeniu ulec może w wyniku zastosowania analgezji podpajęczynówkowej. Patrz rozdz. XVIII. 13. NERW TRÓJDZIELNY. Toksyczne uszkodzenie tego nerwu powstaje w wyniku stosowania trójchloroetylenu i układu anestetycznego z pochłaniaczem wypełnionym wapnem sodowanym. Patrz rozdz. XI.

Nadmierne pobudzenie w okresie pooperacyjnym. Najczęściej występuje u dzieci, u chorych po operacji zaćmy, u pacjentów silnych i zdrowych. Pobudzenie nasilane jest przez podawanie w premedykacji środków uspokajających bez środków przeciwbólowych, przez zabiegi operacyjne powodujące silne odczucia bólowe lub przepełnienie pęcherza moczowego. Postępowanie polega na podaniu odpowiedniej dawki środka przeciwbólowego, a w przypadkach bardzo znacznego pobudzenia 1–2 mg apomorfiny we wstrzyknięciu dożylnym194. Przyczyną tego stanu mogą być zaburzenia psychiczne195. (Patrz także: Drummond G. B., Br. J. Anaesth., 1975, 47, 130).

Porażenie spowodowane analgezją podpajęczynówkową i zewnątrzoponową. Patrz rozdz. XVIII. Powikłania neurologiczne po anestezji. Powikłania neurologiczne mogą wystąpić zarówno po anestezji, jak i po analgezji rdzeniowej. Opisano przypadek podwójnego widzenia po zastosowaniu tiopentalu, lcurary, cyklopropanu196 przypadek wstępującego porażenia rdzenia po użyciu mieszaniny podtlenku azotu z tlenem, eteru, gallaminy197 porażenie nerwu strzałkowego, zapalenie opon mózgowych196.

Drgawki w okresie pooperacyjnym. Do czynników odpowiedzialnych za ich występowanie zalicza się: niedotlenienie, obrzęk mózgu, alkalozę metaboliczną, zator .(skrzep krwi, tłuszcz lub powietrze), głęboką anestezję eterową, analgetyki miejscowe, wysoką gorączkę, hipoglikemię, hipolcalcemię spowodowaną masywnym przetoczeniem krwi, udar mózgowy, mocznicę oraz rzucawkę ciężarnych.

Bóle głowy w okresie pooperacyjnym. Występują u około 40% pacjentów, a u cho- – rych z tendencją do bólów głowy liczba ta przekracza 80%190.

Leave a Reply