Odpowietrzenia serca

Ze względu na drogi przewodzące, które przebiegają w bliskim sąsiedztwie zatoki wieńcowej serca, zwykle pozostawia się jej ujście po stronie przedsionka lewego, co pozwala uniknąć zakładania szwów w pobliżu dróg przewodzących i ewentualnego ich uszkodzenia.

Odpowietrzenia serca dokonuje się według zasad podanych na str. 212. Przedsionek zamyka się szwem ciągłym dwupiętrowym. Przy prawidłowej akcji serca i temperaturze ciała wyłącza się krążenie pozaustrojowe.

Powikłania pooperacyjne. W przebiegu pooperacyjnym mogą wystąpić objawy małego rzutu serca, który jest najczęstszą przyczyną zgonu. Objawy i leczenie tego powikłania przedstawiono na str. 207. W 17-20% po operacji występują różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca, z czego 1% dzieci wymaga leczenia stalą stymulacją elektryczną (9). Powikłania związane z zastosowaniem krążenia poza- us trój owego zostały omówione na str. 206.

Wyniki. Są one dobre, rokowanie zaś zależy od stopnia niedorozwoju zastawki przedsionkowo-komorowej lewej. Śmiertelność operacyjna kształtuje się poniżej 6% (9, 13). Dzieci, które z powodu objawów niewydolności i krążenia muszą być operowane wcześniej, obarczone są większym ryzykiem operacyjnym.

Leave a Reply