Piozpoznanie

Piozpoznanie potwierdza cewnikowanie serca i angiokardiografla. Zasadniczą rolę w rozpoznaniu odgrywa dwupłaszczyznowa echokardiografia pozwalająca na ustalenie dokładnego rozpoznania. Jako metoda nieinwazyjna może być bezpiecznie stosowana, zwłaszcza u niemowląt z objawami obrzęku płuc.

Leczenie. Nadciśnienie płucne spowodowane zwężeniem żył płucnych lub połączenia między dwiema częściami lewego przedsionka są wskazaniem do wczesnej operacji w wieku niemowlęcym (11). Przy dobrej komunikacji wewnątrz przedsionków i braku zwężeń żył płucnych wskazania do operacji są takie jak w otworze- wtórnym przegrody międzyprzedsionkowej.

Operacja polega na wycięciu błony przedzielającej przedsionek lewy i zamknięciu łatą otworu w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Leave a Reply