Przyczyny zatrzymania krążenia:

-1. WPŁYW LEKÓW ANESTETYCZNYCH. Zatrzymanie krążenia opisywano podczas podawania wszystkich środków anestetycznych będących w powszechnym użyciu, wliczając stosowane w analgezji miejscowej i w analgezji rdzeniowej. W badaniach retrospektywnych, jako przyczynę zatrzymania krążenia często można wykazać błędy techniczne, przedawkowanie leków, niedotlenienie. Działanie leków anestetycznych na mięsień sercowy jest różnorodne: a) bezpośredni wpływ depresyjny (wybiórcze upośledzenie kurczliwości włókien mięśniowych) b) działanie wagotoniczne c) pobudzenie układu współczulnego d) zwiększenie pobudliwości mięśnia sercowego e) spadek ciś-nienia, szczególnie u chorych, u których może dojść do wyrównawczego zwiększenia rzutu serca (dużego stopnia zwężenia zastawkowe, blok serca, zaciskające zapalenie osierdzia) f) niedotlenienie w wyniku depresji oddychania g) retencja dwutlenku węgla związana z deDresją oddychania.

-2. ODRUCHOWE MECHANIZMY PRZEWODZONE DROGĄ NERWU BŁĘDNEGO. Silne bodźce z odbytnicy, macicy, szyjki' macicy, gardła, nagłośni, drzewa oskrzelowego, cewki moczowej, krezki, pochewki tętnicy szyjnej oraz pociąganie za mięśnie zewnętrzne oka (szczególnie- mięsień prosty przyśrodkowy) mogą doprowadzić do wystąpienia bradykardii lub asystolii.

-3. ZABURZENIA ELEKTROLITOWE. Podanie jonów potasu prowadzi do zahamowania przewodnictwa, zmniejszenia kurczliwości oraz obniżenia progu pobudliwości na drażnienie nerwu błędnego. Wolne podawanie potasu prowadzi w końcu do zatrzymania akcji serca w rozkurczu. Szybkie podanie powoduje migotanie komór. Wprowadzenie jonów wapnia poprawia kurczliwość, przedłuża skurcz, skraca okres rozkurczu mięśnia sercowego i w końcowym efekcie powoduje zatrzymanie jego akcji w skurczu. Istotne znaczenie ma stosunek poziomu potasu do poziomu wapnia w surowicy. Podwyższony. poziom potasu obserwuje się w bezmoczu, odwodnieniu, kwasicy cukrzycowej, po utopieniu w wodzie słodkiej, w schorzeniach przebiegających z dużym rozpadem tkanek, w czasie przetaczania krwi konserwowanej i w niedotlenieniu.

Leave a Reply