ŚRODEK ANESTETYCZNY

Aby zmniejszyć ryzyko zachłyśnięcia po zakończeniu anestezji, chorego należy zawsze, gdy tylko jest to możliwe, przewozić na oddział w ułożeniu na boku i z głową niżej, w tzw. pozycji migdałkowej.

Nudności i wymioty w okresie pooperacyjnym. Przyczyną wymiotów może być pobudzenie pnia i innych struktur ośrodkowego układu nerwowego, drażniące działanie na przewód pokarmowy łub zaburzenia przedsionkowe. Znaczenie ma jeden lub kilka z następujących czynników:

-1. ŚRODEK ANESTETYCZNY I SPOSÓB ANESTEZJI. Najczęściej wymioty wywołują: chloroform, eter, cyklopropan, trójchloroetylen, petydyna i halotan.. Rzadko dochodzi do wystąpienia wymiotów po zastosowaniu tiopentalu, analgezji przewodowej, środków blokujących połączenia nerwowo-mięśniowe. Tiopental zmniejsza występowanie wymiotów w okresie pooperacyjnym152. Podawanie mieszaniny podtlenku azotu z tlenem wywołało wymioty u 14,7% z grupy 3000 znieczulonych w trybie ambulatoryjnym. Wymioty występują częściej u dzieci niż u dorosłych, częściej po jednym typie zabiegów operacyjnych niż po innych153. Po analgezji podpajęczynówkowej i zewnątrzopo- nowej wymioty występują zwykle rzadziej niż ma to miejsce po wziewnych środkach analgetycznych. Do wymiotów usposabia niedotlenienie. Czynnikami działającymi niekorzystnie są długi czas operacji154 oraz głęboka anestezja.

Leave a Reply