ŚRODKI PRAWDOPODOBNIE BEZPIECZNE

ŚRODKI, KTÓRYCH TRZEBA UNIKAĆ, GDY OPERACJA JEST NIEZBĘDNA. Halo- tan, sukcynylocholina. Również metoksyfluran, fluroksen, cyklopropan, trójchloroetylen, gallamina, tubokuraryna. Wymienia się także trimeprazynę215 także środki stosowane w analgezji rdzeniowej216.

ŚRODKI PRAWDOPODOBNIE BEZPIECZNE217. Podtlenek azotu (bezpieczeństwo tego środka podaje się w wątpliwość218), opioidy, neuroleptyki, trankwilizery, barbiturany. U chorego z hipertermią w wywiadzie z powodzeniem stosowano altezynę217, chociaż bezpieczeństwo tego środka nie. zostało całkowicie potwierdzone w eksperymentach na świniach21®. Lepsze wyniki daje ciągły dożylny wlew leku niż podawanie go w pojedynczych wstrzyknięciach220. Pankuroniułn jest prawdopodobnie środkiem bezpiecznym.

W analgezji przewodowej należy unikać podawania lignokainy, która – jak się wydaje – przyśpiesza uwalnianie wapnia z końcowych pęcherzyków siateczki sarkoplaz- my. Stosowanie innych analgetyków miejscowych jest prawdopodobnie bezpieczne.

Niektóre gatunki świń są szczególnie 'wrażliwe na hipertermię złośliwą i stanowią dobry model eksperymentalny. ZAPOBIEGANIE. Przypadki nie wyjaśnionych zgonów związanych z anestezją należy badać pod kątem zespołu hipertermii złośliwej jako możliwego czynnika przyczynowego. U członków rodziny pacjenta należy sprawdzić poziom fosfokinazy kreatyninowej w surowicy. Wartości prawidłowe wynoszą poniżej 100 j. na litr u mężczyzn i poniżej 60 j. u kobiet. Przed pobraniem próbek badani powinni przez 3 dni unikać zwiększonego wysiłku, wstrzyknięć i innych sytuacji uszkadzających mięśnie221. Podwyższony poziom fosfokinazy nie jest swoisty dla zespołu hipertermii, stanowi jednak ostrzeżenie, które pozwala na uniknięcie stosowania podczas anestezji środków wywołujących ten zespół. Wydaje się, że pacjenci ze zwiększonym ryzykiem powinni nosić ze sobą kartę ostrzegawczą222. Podawanie dantrolenu sodu może mieć działanie zapobiegawcze

i lecznicze223. POSTĘPOWANIE. Zatrzymać podawanie wziewnego środka analgetycznego. Podać przynajmniej 50% tlenu, jeżeli to. konieczne, za pomocą wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim. Zastosować efektywne sposoby obniżania temperatury ciała. Przetaczać wodorowęglan sodu w celu zwalczania kwasicy metabolicznej podać mannitol, aby wypłukać mioglobinę z kanalików nerkowych, hydrokortyzon, mający działanie stabilizujące błony komórkowe, insulinę ułatwiającą wchodzenie potasu do komórki i wchłanianie glukozy podać 0,6% roztwór prokainy, najpierw w dąwce uderzeniowej 30-40 mg/kg na minutę, w celu zmniejszenia sztywności mięśniowej oraz zmniejszenia podwyższonego poziomu wapnia w cytoplazmie224 wspomagać krążenie podaniem izoprena- liny pod kontrolą EKG. (Patrz także: Brown R. L., Br. med. J„ 1954, 1, 1526 Saidman L. S. i wsp., J. Am. med. Ass., 1964, 190, 73 Britt B. A. i Kalow W., Can. Anaesth., Soc. J„ 1970, 17, 293 Drury P. M. E. i Gilbertson A. A., Br. J. Anaesth., 1970, 42, 1021 Beldavs J. i wsp., Can. Anaesth. Soc. J., 1971, 42, 202 Harrison G. G., Br. med. J., 1971, 2, 454 Leading Article, Ibid., 1971, 2, 441 Symposium, Proc. R. Soc. med., 1973, 66, 63 i dalsze International Symposium on Malignant Hyperthermia, 1973. Springfield, 111.: Thomas).

Leave a Reply