W elektrokardiogramie

W elektrokardiogramie, poza odchyleniem osi elektrycznej serca w lewo, stwierdza się cechy przerostu przedsionków oraz przeciążenie prawej komory. Częściej niż w otworze wtórnym występuje blok prawej odnogi pęczka przedsionkowo-ko- morowego (Hisa).

W każdym przypadku konieczne jest wykonanie cewnikowania serca i angiografii, które potwierdzają obecność otworu mię- dzyprzedsionkowego. Uwidacznia się, poziomo ułożona, nieprawidłowa droga odpływu z lewej komory oraz cechy niedomykalności zastawki przedsionkowo-komorowej lewej. Echokardiogram daje nieprawidłowe echo uszkodzonego płatka zastawki przedsion- f kowo-lcomorowej lewej. Poza tym obraz jak w otworze wtórnym.

Leczenie. Metodą z wyboru jest leczenie operacyjne. Wskazane ono jost w każdym wieku, nie wyłączając niemowlęcego, gdy obecne są objawy niewydolności krążenia nie dające się opanować leczeniem zachowawczym. Dla dzieci bez objawów klinicznych wady oraz przy braku nadciśnienia płucnego najlepszym wiekiem do operacji jest 4-6 r. ż. (4, 9). Rzadko w tej postaci kanału

Leave a Reply