Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy

Anatomia i liemoilynamika. W wadzie tej istnieje otwór przegrody międzyprzed- sionkowej typu osłium primum, otwór w błoniastej części przegrody międzykomoro- wej oraz wada zastawek przedsionkowo-komorowej lewej i trójdzielnej. Działają one jako wspólna dla obu przedsionków i komór zastawka przedsionkowo-komorowa. Brak podziału ujścia przedsionkowo-komorowego na zastawkę przedsionkowo-ko- morową lewą i trójdzielną, a wspólne ujście ma dwa płatki: przedni i tylny. Wskutek tej wady wszystkie 4 jamy serca łączą się między sobą. Istnieje przeciek lewo- -prawy między przedsionkami, jak też między komorami. Ze względu na niedomykalność wspólnej zastawki przedsionkowo-komorowej istnieje również przepływ lewo-prawy z komór do przedsionków. Zmiany hemodynamiczne, jak też związane z nimi objawy, zależą od wysokości oporu naczyń płucnych oraz od stopnia niedomykalności wspólnej zastawki (7).

Objawy i rozposnaaie. U większości dzieci z tą wadą objawy występują już w pierwszych miesiącach, a nawet tygodniach życia. Należą do nich: nawracające zapalenie płuc, opóźnienie rozwoju fizycznego (niedobór wzrostu i masy ciała) oraz objawy ciężkiej niewydolności krążenia z okresową sinicą. Stosunkowo szybko u tych dzieci wzrasta opór naczyniowy płuc. Już w wieku niemowlęcym w 2/3 przypadków rozwija się ciężkie nadciśnienie płucne. Niewydolność krążenia w wyniku dużego prze-cieku lewo-prawego jest przyczyną zgonów 85% nie operowanych dzieci z tą wadą do 2 r.ż. (2). W 25% wada ta współistnieje z zespołem Downa.

Przy badaniu stwierdza się powiększenie serca, szmer skurczowy w polu tętnicy płucnej, będący wyrazem wzmożonego przepływu płucnego, szmer skurczowy w dole mostka, świadczący o przepływie przez otwór międzykomorowy oraz rozkurczowy wzdłuż lewego brzegu mostka. Nad sercem może być wyczuwalne drżenie piersiowe.

Leave a Reply