ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE

Ostra niewydolność kory nadnerczy. Występuje zwykle w pierwszym i drugim dniu po operacji, manifestując się ostrą niewydolnością krążenia ze spadkiem ciśnienia tętniczego, tachykardią, zblednięciem powłok, czasami gorączką i utratą przytomności. Do niewydolności kory nadnerczy może dojść u pacjentów leczonych przez pewien czas sterydami, u których nagle przed operacją zaprzestano podawania leku. Leczenie polega na dożylnym wstrzykiwaniu hydrokortyzonu w pełnych dawkach225.

Działanie immunosupresyjne. Istnieją dowody, że anestezja może zmniejszać stężenie przeciwciał w surowicy u zwierząt220, natomiast informacje na ten temat z kliniki człowieka są skąpe. Jak wskazują fakty, wydolność immunologiczna zmniejsza się po zabiegu operacyjnym w anestezji. Zjawisko to przejawia się zmniejszoną reakcją odpowiedzi limfocytów na drażniące działanie mitogenu – fitohemaglutyniny227. Donoszono

o uszkodzeniu fagocytarnego działania układu siateczkowo-śródbłonkowego u człowieka po trwającej godzinę anestezji przy zastosowaniu różnych środków228. Po mastektomii w anestezji opisywano obniżenie odporności immunologicznej indukowanej przez komórki guza piersi229. Możliwe jest, że zabieg operacyjny, anestezja lub oba te czynniki łącznie mają znaczenie w powstawaniu przerzutów nowotworowych. (Patrz także:

Mondgil G. C. i Wade A. G., Br. J. Anaeslh., 1976, .48, 31 Immunological Aspects ol Anaesthesia and Surgical Practice, red. Mathew A. i Khan B. D., 1975, New York Gru- ne-Stratton).

Leave a Reply