ZATOR POWIETRZNY

Duszenie prowadzi do niedotlenienia, jak i do retencji dwutlenku węgla. 6. KRĄŻĄCE AMINY KATECHOLOWE. Adrenalina zwiększa przewodnictwo, kurczliwość oraz pobudliwość mięśnia sercowego. Ostatnia cecha prowadzi do wystąpienia komorowych zaburzeń rytniu, które są związane ze zwiększonym pobieraniem jonów potasu przez mięsień sercowy. Gwałtowny wzrost poziomu adrenaliny w surowicy prowadzi do wzrostu poziomu potasu wskutek uwalniania tego jonu z wątroby. Mięsień sercowy jest bardziej wrażliwy na działanie adrenaliny w obecności leków anestetycznych, szczególnie’chloroformu, cyklopropanu, halotanu, trójchloroetylenu, oraz w niedotlenieniu17. Wzrost poziomu krążących katecholamin występuje po wstrzyknięciu adre-naliny, w stanie pobudzenia i lęku, w guzach nadnerczy i po krwotoku.

-7. WPŁYW LEKÓW NIEANESTETYCZNYCH. Duże dawki preparatów naparstnicy, chinidyny, amidu prokainy, środki kontrastowe, stosowane w badaniach rentgenowskich, mogą spowodować zatrzymanie krążenia.

-3. ZATOR POWIETRZNY. Patrz rozdz. XXXIV. 9. KRWOTOK. Zatrzymanie krążenia w krwotoku zależy od spadku ciśnienia w krążeniu wieńcowym. Istnieje także niebezpieczeństwo wywołania hiperkaliemii podczas masywnych przetaczali konserwowanej krwi.

Leave a Reply